Surname Summary

Tree Name Qty Date Range
pvokey Alexander 1 None
wvokey Anthony 2 1876
wvokey Aubert 3 1958 - 1989
wvokey Audet 1 None
wvokey Ayers 2 1910
wvokey Badcock 1 1915
pvokey Baggs 2 2002
wvokey Barrett 30 1866 - 1875
wvokey Barrie 8 1929 - 1981
wvokey Batty 1 None
wvokey Bayfield 1 None
pvokey Bellina 6 1970 - 2001
wvokey Belware 1 None
wvokey Bentley 1 None
wvokey Bishop 1 None
wvokey Blinn 1 None
pvokey Boulet 1 None
wvokey Bouvet 2 None
wvokey Bradshaw 1 None
pvokey Brown 11 1822 - 1919
wvokey Brown 1 None
wvokey Bunn 1 None
pvokey Burt 1 None
wvokey Cairns 1 None
wvokey Cake 1 1934
wvokey Carr 2 1981
pvokey Chaulk 1 None
wvokey Chavez 1 None
pvokey Cluett 1 None
wvokey Coffin 4 1960 - 1969
pvokey Cole 12 1913 - 1990
pvokey Collins 1 1853
wvokey Conrad 4 1988 - 1992
pvokey Corkum 2 2000
pvokey Costello 3 1962 - 1999
pvokey Cranford 3 1984 - 1987
wvokey Crawford 2 None
wvokey Crowley 3 1976
wvokey Darling 1 None
wvokey Davis 1 None
pvokey Dawe 1 1970
wvokey Diabo 5 1962 - 1990
wvokey Diamond 1 1900
wvokey Dixon 1 1939
wvokey Downing 4 1987 - 1990
pvokey Drover 1 None
wvokey Durnin 1 None
wvokey Duross 2 None
wvokey Eidt 1 None
pvokey Ellsworth 1 1854
wvokey Eve 1 1924
pvokey Fahie 2 1990
pvokey George 3 1978 - 1981
pvokey Gillett 1 None
wvokey Gilmour 1 None
wvokey Glasspool 5 None
pvokey Gosse 1 None
pvokey Greek 1 None
wvokey Hall 2 1991
pvokey Hansen 1 None
wvokey Harris 10 1961 - 1999
wvokey Hayden 1 None
pvokey Hearn 1 1961
wvokey Herrington 4 1908
pvokey Higdon 6 1970 - 1990
pvokey Higgens 1 None
pvokey Hillier 1 None
pvokey Hiscock 1 None
wvokey Hiscock 1 1925
wvokey Hobson 1 1928
pvokey Holloway 4 1988 - 1990
pvokey Hunt 1 1917
pvokey Hurley 1 None
wvokey Hykaway 1 1961
wvokey Jacobs 1 None
wvokey Jean Louis 1 1906
wvokey Jewer 1 None
wvokey Jones 3 1957 - 1996
pvokey Keats 2 1900 - 1919
pvokey Kelly 1 None
wvokey Kent 1 None
pvokey King 2 None
wvokey King 3 None
wvokey Kitagawa 8 1951 - 2003
wvokey Korecky 3 1961 - 1993
wvokey Lamoise 1 1901
wvokey Lauzon 3 1981 - 1986
pvokey Layman 1 None
wvokey Leclair 1 None
wvokey Lemaire 3 1987 - 1990
wvokey Livingston 4 None
wvokey Louis 1 1951
wvokey MacDonald 1 None
wvokey Macmillan 3 1984 - 1991
wvokey Mallette 3 None
wvokey Marshall 4 1978 - 1982
wvokey Mason 3 None
pvokey McCarthy 1 1950
wvokey McCauley 4 1994 - 1999
wvokey McIsaac 1 None
wvokey McKee 5 1958 - 1966
wvokey McVicar 2 None
wvokey Meloche 1 1938
pvokey Mercer 1 None
wvokey Miller 1 None
wvokey Montreuil 3 1964 - 1992
wvokey Moore 4 None
pvokey Myra 6 1965 - 1970
pvokey Newhook 5 1878 - 1904
wvokey Nickless 3 None
pvokey No Surname 20 1851 - 1990
wvokey No Surname 22 1910
wvokey O'Driscoll 1 None
wvokey Oliver 1 None
wvokey Opdam 1 1948
wvokey Parsons 3 1833
pvokey Pawson 3 1985 - 1987
wvokey Peck 2 1967 - 1998
pvokey Peddle 1 None
pvokey Piercey 16 1884 - 1977
pvokey Pike 4 1985 - 1991
pvokey Pilgrim 1 1946
pvokey Pitcher 2 None
pvokey Pollett 1 None
wvokey Pope 4 1927 - 1964
wvokey Porter 1 1954
pvokey Pottle 1 1936
pvokey Pretty 9 1955 - 1990
wvokey Pugh 2 None
pvokey Purschke 2 1940
pvokey Reid 7 1910 - 1988
wvokey Rivett 3 None
wvokey Roberts 1 None
wvokey Roots 3 None
wvokey Rozborski 3 1981 - 1983
wvokey Russel 3 1949 - 1980
pvokey Sage 1 1961
wvokey Sanders 1 None
wvokey Santeusaino 4 1971 - 1997
wvokey Sharples 1 1966
pvokey Sheppard 1 1941
wvokey Sherry 16 1910 - 1990
pvokey Shiner 1 None
pvokey Shute 1 None
wvokey Skitt 1 None
pvokey Smith 14 1877 - 1985
wvokey Smith 1 None
wvokey Sookavieff 1 None
wvokey Stanley 1 1960
wvokey Stewart 2 1966
pvokey Sturge 1 1901
pvokey Temple 3 1916
wvokey Thompson 1 1900
pvokey Thorne 48 1851 - 1984
pvokey Tucker 1 None
pvokey Turner 3 1948 - 1971
wvokey Turner 7 1975 - 2003
pvokey Underhill 3 1989 - 1995
pvokey Vokey 77 1755 - 1985
wvokey Vokey 134 1830 - 2003
pvokey Walsh 1 None
wvokey Walsh 1 1954
pvokey Wareham 1 None
pvokey Warren 3 1953
pvokey Watkins 1 None
pvokey Watts 1 None
wvokey Way 3 None
pvokey White 2 None
wvokey Williams 2 1891 - 1895
wvokey Woods 1 None
wvokey Yaxley 1 1988